Donaties

Met uw donatie aan het Landelijk Platform steunt u onze activiteiten

In 2019 viert het Odensehuis haar 10-jarig bestaan. Het jubileumjaar is goed begonnen, in de eerste maanden hebben er al bijzondere activiteiten plaatsgevonden. De Odensehuizen in Nederland bevinden zich in een sterke groeifase.

Joris Slaets gaf het Odensehuis onlangs een groot compliment: “Het Odensehuis geeft mensen het gevoel erbij te mogen horen, waar ze zonder schaamte in vrijheid en vertrouwen elkaars ervaringen kunnen delen.” Op ons landelijk congres hoort u hier meer over. Wij heten u alvast van harte welkom op 16 oktober in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

U kunt de ontwikkeling en het beheer van het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland steunen door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken op onze speciale bankrekening NL27 ABNA 0511 3204 42, ten name van het Odensehuis Amsterdam, onder vermelding van ‘donatie LPO’.

Belastingvoordeel

Een donatie aan het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland kan u een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst. Voor vragen hierover kunt u natuurlijk ook bellen met ons (tel. 06 23 03 93 97).

ANBI

Het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer 858257543 . Bij de Kamer van Koophandel is het Odensehuis ingeschreven onder nummer 70317534. Datum van oprichting: 14 december 2017.
Contactgegevens

Hygiëastraat 4
1076 RM Amsterdam
Tel. 06 23 03 93 97
E-mail: margolangedijk@odenshuis.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Dick van der Bout, Odensehuis Walcheren, voorzitter
 • Willem Draaisma, Participe, penningmeester
 • Henri Snel, Alzheimer-Architecture, secretaris
 • Margo Langedijk, Odensehuis Amsterdam, bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten alsmede geen vergoeding voor het vervullen van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. Medewerkers ontvangen een honorarium volgens de CAO Welzijn (1-1-2018).

Doelstellingen

Conform de statuten stelt de stichting zich ten doel:

 • het ondersteunen van de ontwikkeling van de bestaande Odensehuizen;
 • het stimuleren, adviseren en ondersteunen van nieuwe initiatieven voor 
Odensehuizen alsmede het behartigen van de belangen van Odensehuizen;
 • 
het geven van bekendheid aan de doelstellingen, werkwijze en gedachtengoed 
van de Odensehuizen;
 • het bevorderen van onderzoek om de effectiviteit en het belang van de 
Odensehuizen voor mensen met dementie en hun naasten zichtbaar te maken;

Het platform doet dit onder andere door:

 • organisatie van netwerk- en themabijeenkomsten;
 • het vertegenwoordigen van de Odensehuizen in landelijke netwerken en gremia;
 • het verrichten van activiteiten op het gebied van Public Relations;
 • fondswerving ten behoeve van de activiteiten van de stichting;
 • gebruik te maken van de ervaringen van de leden door de onderlinge uitwisseling hiervan.