Onderzoek naar vrijwillige inzet bij dementie

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut zocht uit wat er in Nederland aan informele hulp aan huis wordt georganiseerd. Eén van de deelnemende organisaties aan het onderzoek was Odensehuis Amsterdam Zuid. De focus in dit rapport ligt op het netwerk van informele zorg rondom mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wat begon als een onderzoek naar georganiseerd vrijwilligerswerk voor huishoudens met dementie groeide uit tot een analyse van de mogelijkheden én onmogelijkheden van informele hulp aan huis. Ook spraken zij met experts en mensen uit de praktijk over datgene wat informele helpers moeten weten om mensen met dementie langer, beter, veiliger of prettiger thuis te laten wonen.
Opvallend veel buurt- en straatgenoten en bezoekers zijn spontaan actief bij mensen met dementie thuis. Maar er zijn weinig vrijwilligers die vanuit een organisatie hulp bieden. Er werd op vier plaatsen uitgezocht wat het oplevert als je vrijwilligerswerk rond mensen met dementie thuis organiseert. Er vallen lessen te trekken uit de manier van werken van het Kenniscentrum Mantelzorg Almere, het Odense huis in Amsterdam, Hulp bij Dementie in Limburg en Ketenzorg Dementie op Goerree-Overflakkee. Aan welke randvoorwaarden valt te denken als je informele hulp wilt versterken? Hoe is de financiering geregeld? Wat vinden de mantelzorgers ervan? Hoe bevalt het de vrijwilligers zelf?

In dit rapport vatten zijn de bevindingen samengevat en vindt u tips voor organisaties die het leed achter de voordeur willen verzachten en meer goede informele hulp willen organiseren rond mensen met dementie.

 

De bevindingen van dit onderzoek zijn samengevat in een handreiking met tips voor organisaties die met vrijwilligers, buurt- en straatgenoten en andere informele helpers werken aan het welzijn en de kwaliteit van leven in huishoudens met dementie:

 

Daarnaast is er een factsheet ontwikkeld waarin de focus ligt op de informele hulp aan mensen met dementie met een migratieachtergrond: